E-Learning AKPER YKY YOGYAKARTA
Media Pembelajaran Daring AKPER YKY YOGYAKARTA
Tampilkan/sembunyikan blok Login
Login
Kata sandi
 
Tampilkan/sembunyikan blok Kursus yang dipilih
-
 
Tampilkan/sembunyikan blok Informasi untuk pelajaran "Bahasa Jepang II PBC 5_Kosa Kata Yomimasu, kikimasu, iimasu, mimasu dan hanashimasu_!7 September 2022"